HET MULTICULTURELE DRAMA NRC HANDELSBLAD

Zo kon in de tijd dat Ed Van Thijn burgemeester van Amsterdam was, de opvatting worden vernomen dat moslims zich niet zouden hoeven te houden aan de wetten van een stad die door een joodse burgemeester werd bestuurd. Een gemakzuchtig multiculturalisme maakt school omdat we onvoldoende onder woorden brengen wat onze samenleving bijeenhoudt. Het lijkt alsof die zorg is verdampt in de gelukzaligheid van het poldermodel. Het is geen onderdeel van hun geleefde werkelijkheid, en, naar men mag aannemen, geldt dat ook voor de meeste burgers in dit land. Never before had the Dutch discrimination watchdog received as many complaints about one event – almost a thousand. Vermoedelijk is ook niet voorzien dat de mensensmokkel tot een omvangrijke mondiale bedrijfstak zou uitgroeien.

Opinion makers admired her and she became a Liberal member of parliament within a few months of her first television appearance. For too long, population groups lived without making real contact and after Theo van Gogh was murdered the dividing lines became sharper still. Daarin openbaart zich vooral een grenzeloos geloof in elites. De tolerantie kreunt onder de last van achterstallig onderhoud. Ze moeten van die slachtofferrol af om een identiteit te vinden. Were the Dutch not pioneers of the cultural revolution of the sixties?

De strafmaat in Turkije is in deze gevallen een geheel andere dan hier en dat lijkt niet iets om over te nemen of zelfs maar begrip voor te tonen.

Multuculturele opvatting biedt derhalve geen genoegdoening aan etnische groepen die in de liberale democratie een weigering zien om hun cultuur als van gelijke waarde te erkennen.

Have the Dutch not been responsible for making it possible to discuss abortion, gay marriage and euthanasia? Those who thought differently had just proved they were from a backward culture.

Could you not get your fill of drugs and sex here? First three aeroplanes would drill themselves into the World Trade Centre and the Pentagon. Could this be the economic growth that is used to buy off our unease and the satisfied observation that because we do not have race riots here things are far worse elsewhere? De overgang naar een anonieme stadssamenleving – waar men de wetten niet zo nauw handelsblzd en liever onderhandelt dan straft – is te groot gebleken voor veel migranten. How does the mayor deal with this with both the difficulties and the possibilities of this situation?

  GORANTHA DEEPAM EPISODE 14

In January Paul Scheffer published the controversial article ‘Het multiculturele drama’ The Multicultural Drama in the NRC Handelsblad newspaper, in which he wrote that the multicultural drama unfolding in our hxndelsblad poses the greatest threat to social peace. En misschien nog belangrijker: But in subsequent years, tolerance itself would be rejected. De maatschappelijke vrede wordt ernstig bedreigd, meent Paul Scheffer. Paul Scheffer and Louis Tabback on multiculturality.

Anyone insulted by Hirsi Ali’s words handelsblax not belong and that was just the beginning. Die zorg voor gelijke kansen kwam voort uit angst voor sociaal oproer.

Opinion makers admired her and she became a Liberal member of parliament within a few months of her first television appearance.

The country of arrival: Paul Scheffer and Louis Tabback on multiculturality

Het verschil kan ook dramaa worden omschreven. Deeply offended Muslims were not being taken seriously. Onder meer door het aanbieden van programma’s die de immigranten vertrouwd kunnen maken met de Nederlandse taal en cultuur. Alle onuitgesproken verwachtingen, als zou integratie vooral een kwestie van tijd zijn, worden niet bewaarheid.

Aan de literatuur kun je vooralsnog aflezen hoe beperkt de integratie in Nederland is. Many Muslims were severely disconcerted by Hef Ali’s film Submission, directed by Theo van Gogh at her request, in which texts from the Koran were painted on naked female bodies.

Dit evenement vond plaats op maandag 14 januari deBuren, Leopoldstraat 6, Brussels. We zeggen te weinig over onze grenzen, koesteren geen verhouding tegenover het eigen verleden en bejegenen de taal op een nonchalante manier.

Zohra Acherrat-Stitou, een Marokkaanse psychiater in opleiding zegt in een boeiend interview over haar generatiegenoten: Die grenzeloze houding van Nederlanders draagt niet bij tot integratie, omdat daar achter maar al te vaak een afstandelijke en achteloze samenleving schuilgaat.

Zeer velen van hen kampen met trauma’s wegens de oorlogen of rampen waaraan ze zijn ontkomen en de geestelijke gezondheidszorg wordt geacht daarop een antwoord te geven. The murder of Fortuyn and the murder of Van Gogh have carved the innate tendency to put one’s opinion above everything else even deeper into the Dutch soul.

Terug naar de krant Lijst. The Minister of Integration replied: Degenen die zeggen dat landen zich niet kunnen en ook niet multicutlurele willen afschermen van de buitenwereld hebben alle gelijk van de wereld.

  BHIMATIRADALLI KANNADA FULL MOVIE

We slaan onszelf op de nationale borst omdat we denken er geen te hebben. De liberale democratie poseert vaak als een neutrale arena waarbinnen culturen kunnen botsen en versmelten. Maar het probleem zit veel dieper. Eerdaags kunnen we op wervingsposters van de gemeentepolitie de volgende tekst verwachten: Staatssecretaris Van der Ploeg wilde culturele instellingen die niet voldoende aan etniciteit doen een strafkorting opleggen.

Less than three weeks before, filmmaker Theo van Gogh multicuturele loved as a filmmaker, hated as a columnist and a national symbol of freedom of nrd after his death – had been murdered. Niet lang geleden merkte iemand in een debat over deze kwestie op: The country hsndelsblad arrival: Over het geheel genomen is deze poging tot integratie geslaagd te noemen.

Is Stern’s picture not too bleak? But what about the past 50 years?

I say what I think!

get Zo kan men de weigering begrijpen van kabinet en parlement voor iedereen zichtbare en vaak gesignaleerde problemen rondom etnische minderheden in Nederland onder ogen te zien. Scheffer talks to Louis Tobback handelsbald, the ex-minister of Internal Affairs, socialist and, sincemayor of Leuven.

Zo werd in een rapport van Entzinger en Van der Zwan meer nadruk gelegd op inburgering van allochtonen dan tot nog toe gebruikelijk was. Het SCP maakt in het eerder geciteerde rapport terechte kanttekeningen bij het vluchtelingenverdrag: Omdat we jarenlang hebben ontkend immigratieland te zijn hebben we ons niet ontwikkeld tot een integratieland, luidt zijn stelling.

I say what I think!

Dossier Multiculturele Samenleving

De levensbeschouwelijke verdeeldheid betrof een gemeenschappelijke geschiedenis, werd in toom gehouden door een algemeen aanvaarde grondwet en kon worden uitgevochten in een en dezelfde taal. They did not single out Multicultkrele among the immigrants in their midst.

Ook multiculfurele weten we dat velen de islam in een verwaterde vorm zullen belijden, dan nog is dat is geen vanzelfsprekend gegeven, net zomin als scholen op islamitische grondslag dat zijn. Juist daarom is de gelaten manier waarmee gereageerd wordt op het ontstaan van een nieuwe, veel venijniger tweedeling in de Nederlandse samenleving zo onvoorstelbaar.